tr?id=1027474417432585&ev=PageView&noscript=1

Hurtownia MEGA-GLASS Szkło Porcelana Dekoracje dla domu


Ceny hurtowe będą aktywne po zalogowaniu

TU ZAREJESTRUJ SKLEP WYSOKIE RABATY ! %

REGULAMIN

REGULAMIN

( ważny od dnia 29.03.2022r. )

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Mega-Glass Małgorzata Gołębiewska z siedzibą w 15-554 Białystok ul. Baranowicka 19a, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: PL5421025483, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: megaglass.abstore.pl.

 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

 5. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.

 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.

 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług. Sprzedawca informuje, iż spółce Asseco Business Solutions S.A. przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Użytkownicy mają możliwość:

  1. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

  2. dokonania rejestracji w Sklepie.

 2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

  2. akceptacji Regulaminu.

 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 2. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

  1. adresu dostawy,

  2. sposobu dostawy,

  3. sposobu dokonania płatności

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

VI. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia klientowi następujące formy płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary:

   

1.1 Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym

1.2 Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 61 1500 1083 1210 8012 3882 0000 prowadzony w Santander Bank po akceptacji zamówienia przez operatora

1.3 Płatność za pobraniem u kuriera w momencie dostarczenia towaru

1.4 Szybka płatność elektroniczna oraz kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

Aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

 

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4 500 000,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.

 

        2.  Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy oraz    rodzaju asortymentu wybranego przez Użytkownika.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy  w przypadku braku możliwości bezpiecznego transportu za pomocą przesyłki paczkowej. W takim przypadku może być zaproponowana przesyłka paletowa wraz ze szczegółowym uzgodnieniem kosztów.

 2. W przypadku zamówienia artykułów o nietypowych rozmiarach lub narażonych na zniszczenie w przypadku przesyłek kurierskich sprzedawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę o takim ryzyku lub zaproponuje inna formę dostawy wraz z określeniem ewentualnych dodatkowych kosztów. Nabywca ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy gdy przedstawione warunki mu nie będą odpowiadać.

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 3. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. REKLAMACJE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące realizacji zamówienia przez Sprzedawcę

 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, wysyłając wiadomości na adres biuro@megaglass.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. nr dokumentu zakupu (paragonu, faktury VAT)

  4. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

  5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

 4. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty wpływu do Sprzedawcy.

 5. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, odsyłając ten towar na własny koszt do Sprzedawcy.

 2. Towar uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: Mega-Glass ul.Baranowicka 19a, 15-554 Białystok
  Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
  Koszt odesłania towaru wadliwego sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny towar.

 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. JAKIE DANE NABYWCY PRZETWARZAMY?

- imię i nazwisko, nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz), adres zamieszkania, adresy dostaw, numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę), adres e-mail, numer telefonu

- historia transakcji (w tym co i kiedy zarezerwowałeś, kupiłeś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności)

- Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności

- informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

- informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)

- historia Twojej komunikacji z nami

- twoje reklamacje

- twoje opinie

- dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.

- udzielone przez Ciebie zgody.

 

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

- Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.megaglass.com.pl oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

- Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży.

- Jeżeli zamówiłeś u nas dostawę zakupionego towaru do domu lub pod inny adres – Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);

- Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

- Jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji.

- Wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych obejmujących wyłącznie przedstawianie Tobie naszych ofert i promocji.

3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

3.1 Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania.

3.1.1. Rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;

3.1.2 Realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i Ustawy o Rachunkowości oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

3.1.3 Udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli jesteś zarejestrowanych użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).

4. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Firmom przewozowym – wyłącznie w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu:

- DHL. FedEx, DPD, UPS, TNT, RABEN lub Pocztex

 

5. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

5.1 Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były prawidłowe tzn. aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne skontaktuj się z nami pod adresem biuro@megaglass.pl

 

5.2 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

5.3 Dążymy do tego by w każdej chwili móc udokumentować każde działanie na danych osobowych i w razie Twojego zapytania udzielić pełnej i rzetelnej informacji jakie działania były przeprowadzane na Twoich danych osobowych

6. JAKIE ZGODY ZBIERAMY ?

W funkcjonowania naszego serwisu zbieramy zgody na otrzymywanie Biuletynu informacyjnego (newslettera) drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach oraz akcjach promocyjnych.

6.1 Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów od jej wyrażenia przez Ciebie.
Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres
biuro@megaglass.pl lub listownie na „Mega-Glass” ul. Baranowicka 19A, 15-554 Białystok z dopiskiem „Dane osobowe”.

6.2 Z newslettera możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem specjalnej zakładki na stronie ${newsletter_deactivationurl}

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. JAKIE MASZ PRAWA ?

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@megaglass.pl lub pisząc na adres „Mega-Glass, ul. Baranowicka 19A, 15-554 Białystok, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Na powyższe dane możesz również pisać w przypadku obaw budzących zastrzeżenia do sytuacji dotyczących naruszenia Twojej prywatności lub wolności. W takim przypadku niezwłocznie ustosunkujemy się do zaistniałej sytuacji i odpowiemy jak wygląda to od strony prawnej.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8. PRAWO DO SPRZECIWU


 

Masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (np. księgowych), ale nie dla tych którym zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@megaglass.pl lub pisząc na adres „Mega-Glass” ul. Baranowicka 19A, 15-554 Białystok, z dopskiem „Dane osobowe”.


 

XI. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XII.3 Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym , po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta klient będący jednocześnie konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR) . Należą do nich: Bezpłatna pomoc prawna u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, które zajmują się ochroną konsumentów m.in. Federacja Konsumentów.  Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą oraz zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Dokładne informacje o sposobie i trybie rozstrzygania sporów znajduja się pod adresem: https://uokik.gov.pl/ w zakładce:  Rozstrzyganie sporów konsumenckich.