Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

 

…..................................

Imię i nazwisko Nabywcy

.................................

.................................

Adres zamieszkania

 

 

Mega-Glass Małgorzata Gołębiewska

ul. Baranowicka 19a

15-554 Białystok

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia......................Numer zamówienia..........................

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na rachunek bankowy:

Nazwa banku: ........................

 

Nr rachunku : _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

( W przypadku płatności przelewem zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek

bankowy,z którego była dokonywania płatność za zamówienie).

 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o

prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) zobowiązuję się ponieść koszty zwrotu artykułów do

firmy Mega-Glass w Białymstoku.

 

Zwracam towary w stanie niezmienionym i oryginalnym opakowaniu.

 

                                                                                                                                           …......................................

                                                                                                                                              Miejscowość, Data

 

                                                                                                                                           ............................................

                                                                                                                                              podpis Nabywcy